Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania przez Uczestników z usług oferowanych przez Escape Plan s.c. z siedzibą Nowogrodzka 48/33, 00-695 Warszawa NIP: 7010436754.

1.2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji oraz przystąpieniem do Gry.

2. REZERWACJA

2.1. Rezerwacji dokonać można drogą elektroniczną poprzez witrynę www.escapeplan.pl, telefonicznie pod numerem + 48 690 280 485. oraz osobiście w siedzibie Escape Plan s.c. z siedzibą Nowogrodzka 48/33, 00-695 Warszawa.

2.2. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną polega na wyborze zakładki „REZERWACJA” oraz dokonaniu następujących czynności:

 1. wybór pokoju/gry którego ma dotyczyć rezerwacja,
 2. wybór dnia i godziny rezerwacji,
 3. podanie danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
 4. wpisaniu w dodatkowych informacjach sposobu płatności (gotówka, voucher, kupon itp)
 5. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu,
 6. dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Kontynuuj”.

2.4. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie Escape Plan, ul. Nowogrodzka 48/33 , 00-695 Warszawa, NIP: 7010436754, e-mail: info@escapeplan.pl

2.5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

2.6. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 miesięcy po wykonaniu umowy.

2.7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2.8. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.

2.9. Uczestnik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:

 1. Miasto,
 2. Nazwę pokoju,
 3. Datę rezerwacji,
 4. Godziny rezerwacji,
 5. Złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu,
 6. Link do anulacji rezerwacji.

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za usługę na miejscu może być dokonana wyłącznie w formie gotówkowej, bądź za pośrednictwem Voucherów Prezentowych.

3.2. Ceny wskazane na stronach witryny www.escapeplan.pl są kwotami do zapłaty.

4. VOUCHERY

4.1. Zakupu Vouchera dokonać można w siedzibie Escape Plan, w godzinach jego otwarcia. Zapłata możliwa jest wyłącznie w formie gotówkowej.

4.2. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu na dowolny pokój w Escape Plan.

4.3. Nie ma możliwości przedłużenia daty ważności Vouchera.

5. OGÓLNE ZASADY GRY

5.1. Minimalny wiek umożliwiający udział w Grze to 6 lat. Uczestnicy w wieku 6 – 17 lat zobowiązani są do przystąpienia do gry z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią oraz za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna).

5.2 W celu potwierdzenia rezerwacji  oraz wyjaśnienia zasad gry należy pojawić się co najmniej 15 minut przed zaplanowanym czasem Gry. Czas ewentualnego opóźnienia odliczany jest od czasu Gry.

5.3 Godzina gry podana na stronie jest godziną rozpoczęcia gry w pokoju. Nie uwzględnia wprowadzenia i wyjaśnienia zasad.

5.4. Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości przedłużenia tego czasu.

5.5. Przebieg gry jest monitorowany. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia przebywającego na terenie obiektu.

5.6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu Escape Plan, w szczególności wyposażeniu pokoi.

5.7 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad przedstawionych przez Moderatora Gry. Moderator Gry maksymalnie trzykrotnie zwraca uwagę na łamanie zasad i ma prawo zakończyć Grę przed czasem, jeżeli nie zostanie poprawione zachowanie Uczestnika.

6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

6.1. W Grze Escape Plan nie mogą uczestniczyć osoby cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, choroby psychiczne, choroby naczyniowe oraz wszelkie inne schorzenia, na które przebieg Gry mógłby mieć negatywny skutek, bądź stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Uczestnika.

6.2. Escape Plan s.c. nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenia się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w Grze mimo wyżej opisanego zakazu.

6.3. Zakazuje się z korzystania z usług Escape Plan pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz wszelkich innych substancji psychoaktywnych mogących powodować zaburzenie sprawności psychofizycznej, w szczególności tzw. dopalaczy.

6.4. Zakazuje się wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów (noży, broni palnej, scyzoryków itp.) do pomieszczeń Escape Plan.

6.5. W czasie Gry zakazane jest korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, w tym również z telefonów komórkowych.

6.6. Do pomieszczeń Gry Escape Plan nie można wnosić żadnych przedmiotów wartościowych. Obowiązkiem Uczestnika jest odpowiednie zabezpieczenie wnoszonych rzeczy osobistych. Escape Plan s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu powstałe w wyniku naruszenia ww. postanowienia.

6.7. Escape Plan s.c. jest przychylny obecności zwierząt, jednak po uprzednim zgłoszeniu takowej obecności obsłudze minimum 24h przed Grą.

6.8. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu, środków odurzających oraz wszelkich innych substancji psychoaktywnych mogących powodować zaburzenie sprawności psychofizycznej, w szczególności tzw. dopalaczy.

6.9. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa Gry, jak również nie stosowania się w tym zakresie do zaleceń Moderatora Gry, Uczestnik może zostać usunięty z terenu obiektu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej ceny.

6.10. Escape Plan s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe z winy Uczestników, osób trzecich bądź wskutek działania siły wyższej. Dotyczy to w szczególności szkód powstałych wskutek niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa Gry.

6.11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.