Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania przez Uczestników z usług oferowanych przez EscapePlan s.c. z siedzibą Al. Jerozolimskie 57, 00-697 Warszawa NIP: 7010436754.

1.2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji oraz przystąpieniem do Gry.

2. REZERWACJA

2.1. Rezerwacji dokonać można drogą elektroniczną poprzez witrynę www.escapeplan.pl, telefonicznie pod numerem + 48 690 280 485. oraz osobiście w siedzibie EscapePlan s.c. z siedzibą Al. Jerozolimskie 57, 3p., 00-697 Warszawa.

2.2. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną polega na wyborze zakładki „REZERWACJA” oraz dokonaniu następujących czynności:

 1. wybór pokoju/gry którego ma dotyczyć rezerwacja,
 2. wybór dnia i godziny rezerwacji,
 3. podanie danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
 4. wybór sposobu płatności (gotówka/Voucher),
 5. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu,
 6. dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Kontynuuj”.

2.3. Uczestnik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:

 1. Miasto,
 2. Nazwę pokoju,
 3. Datę rezerwacji,
 4. Godziny rezerwacji,
 5. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu,
 6. Link potwierdzający rezerwację.

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za usługę dokonana może być wyłącznie w formie gotówkowej, bądź za pośrednictwem systemu Voucher.

3.2. Ceny wskazane na stronach Witryny www.escapeplan.pl są kwotami do zapłaty.

4. VOUCHERY

4.1. Zakupu Vouchera dokonać można w siedzibie Escape Plan, w godzinach jego otwarcia. Zapłata możliwa jest wyłącznie w formie gotówkowej.

4.2. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu na dowolny pokój w Escape Plan.

4.3. Nie ma możliwości przedłużenia ważności Vouchera.

5. OGÓLNE ZASADY GRY

5.1. Minimalny wiek umożliwiający udział w Grze to 16 lat. Uczestnicy w wieku 16 – 18 lat zobowiązani są do przystąpienia do gry z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią oraz za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna). Wzór zgody udzielonej w formie pisemnej dostępny jest w zakładce „Zgoda przedstawiciela ustawowego”.

5.2. Przed przystąpieniem do Gry konieczne jest okazanie dokumentu poświadczającego wiek Uczestnika (dowód osobisty, legitymacja szkolna itp.).

5.3. W celu potwierdzenia rezerwacji należy pojawić się co najmniej 15 minut przed zaplanowanym czasem Gry. Czas ewentualnego opóźnienia odliczany jest od czasu Gry.

5.4. Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości przedłużenia tego czasu.

5.5. Przebieg gry jest monitorowany. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia przebywającego na terenie obiektu.

5.6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu Escape Plan, w szczególności wyposażeniu pokoi.

6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

6.1. W Grze Escape Plan nie mogą uczestniczyć osoby cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, choroby psychiczne, choroby naczyniowe oraz wszelkie inne schorzenia, na które przebieg Gry mógłby mieć negatywny skutek, bądź stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Uczestnika.

6.2. EscapePlan s.c. nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenia się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w Grze mimo wyżej opisanego zakazu.

6.3. Zakazuje się z korzystania z usług Escape Plan pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz wszelkich innych substancji psychoaktywnych mogących powodować zaburzenie sprawności psychofizycznej, w szczególności tzw. dopalaczy.

6.4. Zakazuje się wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów (noży, broni palnej, scyzoryków itp.) do pomieszczeń Escape Plan.

6.5. W czasie Gry zakazane jest korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, w tym również z telefonów komórkowych.

6.6. Do pomieszczeń Gry Escape Plan nie można wnosić żadnych przedmiotów wartościowych. Obowiązkiem Uczestnika jest odpowiednie zabezpieczenie wnoszonych rzeczy osobistych. EscapePlan s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu powstałe w wyniku naruszenia ww. postanowienia.

6.7. Zabrania się wprowadzania zwierząt do pomieszczeń Gry.

6.8. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu, środków odurzających oraz wszelkich innych substancji psychoaktywnych mogących powodować zaburzenie sprawności psychofizycznej, w szczególności tzw. dopalaczy.

6.9. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa Gry, jak również nie stosowania się w tym zakresie do zaleceń Moderatora Gry, Uczestnik może zostać usunięty z terenu obiektu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej ceny.

6.10. EscapePlan s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe z winy Uczestników, osób trzecich bądź wskutek działania siły wyższej. Dotyczy to w szczególności szkód powstałych wskutek niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa Gry.

6.11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.